Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Sayın Mustafa KALAYCI'nın, "Kamuda 4/B'li, vekil, sözleşmeli, geçici ve fahri statüde çalışanlar ile kadro alamayan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi" konusunda, TBMM'ne sunduğu 4 Kanun Teklifi ile ilgili açıklaması şu şekildedir;

KAMUDA SÖZLEŞMELİ, VEKİL, GEÇİCİ VE FAHRİ STATÜDE ÇALIŞANLAR İLE KADRO ALAMAYAN TAŞERON İŞÇİLER KADROYA GEÇİRİLMELİ

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 24 Haziran 2018 Seçim Beyannamesinde; "kamuda kadro alamayan taşeron işçiler, 4/B'li, vekil, sözleşmeli, fahri ve geçici statüde çalışanların kadroya geçirilmesi" vaadi yer almıştır.

Devletin asli ve süreklilik arz eden birçok kamu hizmeti, sözleşmeli ve geçici personel eliyle yürütülür hâle gelmiştir. Aslında geçici işlerin ifası için istisnai hâllere münhasır olması gereken uygulamalar asıl istihdam şeklinin önüne geçmiştir. Defalarca kadro kanunları çıkarılarak sözleşmeli, geçici ve vekil çalışanlar kadrolara alınmış ancak tekrar sözleşmeli, geçici ve vekil alınmasına devam edilmiştir. 

Kamuda aynı yerlerde ve hizmetlerde aynı işi yapmalarına rağmen statülerinin farklı olması nedeniyle çalışanlar arasında idari, mali ve sosyal haklar yönünden birçok farklılık bulunmaktadır. Bu tür uygulamalar sonucunda kamuda görevleri ve nitelikleri aynı olmasına rağmen farklı statülere sahip çalışanlar arasında ücret adaletine ve sosyal eşitliğe ulaşmak imkânsız hale gelmektedir. 

Bu durum, Anayasayla güvence altına alınan eşitlik ve adalet ilkelerine aykırı olduğu gibi, çalışanların motivasyonunu ve çalışma barışını olumsuz etkilemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme öğretmenler istihdam edilmektedir. Devletin ihtiyaca yeterli kadro ihdas etmemesi, bu nedenle kadrolu öğretmen istihdam edemez duruma düşmesi ve bu açığı karşılamak üzere, yeni sorun ve eşitsizlikler yaratacak şekilde sözleşmeli öğretmenliği asli bir istihdam şekline çevirmesi kabul edilemez.

Ayrıca, Devletin asli görevlerinden biri de aile birliğinin korunmasıdır. Eş durumu nedeniyle yer değiştirme hakkının bulunmaması ailelerin parçalanmasına, Anayasanın 41 inci maddesinde düzenlenen ailenin korunması ve çocuk haklarının kullanılmasının önüne geçilmesine neden olmaktadır. 

Kamu görevlilerinin eş durumu, aile birliğinin sağlanması ve sağlık özrü nedeniyle tayinlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi, parçalanmış ailelerin bir araya getirilmesi gerekmektedir.

Bugün, TBMM Başkanlığına sunduğum 4 ayrı Kanun Teklifinde, öğretmenlerin kadrolu olarak çalışması, dolayıyla sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılması öngörülmekte, bunun yanısıra, aynı yerlerde ve hizmetlerde aynı işi yapan çalışanlar arasındaki eşitsizliğin giderilmesini ve kamu hizmetlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla;

1) Sözleşmeli personelin, 
657 sayılı Kanun 4/B fıkrasına tabi (Eski adıyla 4/C'liler dahil), 
5393 sayılı Kanun 49/3 fıkrasına tabi, 
663 sayılı KHK 45/A maddesine tabi, 
4924 sayılı Kanuna tabi ve 
5258 sayılı Kanuna tabi çalıştırılan sözleşmeliler. 

2) Vekil ebe-hemşirelerin (En az altı ay çalışmış olmak kaydıyla),

3) Kadro alamayan taşeron işçilerin (En az altı ay çalışmış olmak kaydıyla),
İhale konusu işin maliyetinde yüzde 70'in altında işçilik gideri olanlar,
Taşeron işçi olup 4 Aralık 2017 günü çalışmayanlar,
KİT'ler, özel bütçeli kamu kuruluşları ve kanunla kurulmuş birlik ve kooperatiflerde çalışan taşeron işçileri.

4) Vekil veya geçici imam-müezzin ile fahri öğreticilerin (En az altı ay çalışmış olmak kaydıyla),

5) Geçici ve mevsimlik işçilerin(En az dört ay çalışmış olmak kaydıyla)

ilgili daimi kadrolara alınmaları amaçlanmaktadır.

Böylece, kamu kurum ve kuruluşlarında görev, yetki ve sorumlulukları aynı veya benzer olan ve aynı unvanı taşımakla birlikte farklı statülerde istihdam edilen personelin statüsü, mali ve sosyal hakları ile diğer hakları konusunda farklılıklar ortadan kaldırılmaktadır.  

Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçim beyannamemizde yer alan ve kamuda kadro alamayan taşeron işçiler, 4/B'li, vekil, sözleşmeli, fahri ve geçici statüde çalışanların kadroya geçirilmesi amacıyla hazırlanan bu Kanun Tekliflerinin bir an önce yasalaşmasını diliyorum.

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.