Bozkır'da Ev sahibi omak istermisiniz!
AK Parti Konya Milletvekili Bozkırlı Ziya Altunyaldız ve bazı AK Parti'li milletvekillerinin Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifle, Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşması amacıyla imkan ve fırsatlarının dünyada tanıtılması, turizm potansiyelinin tüm yönleriyle değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılması, turizm yatırımlarının, turizmin ülke ekonomisindeki payının ve sektörün hizmet kalitesinin arttırılması için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulacak.

Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili kuruluşu olacak ancak tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi olarak kurulacak.

Ajansın organları, Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulu'ndan oluşacak. Ajansın karar organı Yönetim Kurulu olacak.

Kültür ve Turizm Bakanı başkanlığındaki Yönetim Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu bakan yardımcısı, Tanıtma Genel Müdürü, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı işletmelerini temsilen her 3 yılda bir aralarında sırayla görevlendirecekleri bir kişi, bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tüm tesislerin bulundukları coğrafi bölge bazında temsilini sağlamak üzere Marmara ve Akdeniz bölgelerinden ikişer üye, Ege Bölgesi'nden bir üye, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinden bir üye, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bir üye ile seyahat acentası işletme belgesi sahiplerinin ilgili mevzuatı uyarınca kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenecek bir kişi olmak üzere toplam 13 üyeden oluşacak.

İcra ve Danışma kurullarının yapısı

Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tüm tesislerin temsilcilerinin seçimlerine ilişkin işlemler, Ajans tarafından yürütülecek.

Ajansın yürütme organı İcra Kurulu olacak. İcra Kurulu, Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısının Başkanlığında, Tanıtma Genel Müdürü, bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerden Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerini temsil eden Yönetim Kurulu üyeleri arasından bakan tarafından seçilen 3 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşacak.

Yönetim Kuruluna ve İcra Kuruluna danışmanlık etmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere Danışma Kurulu oluşturulacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı, dönüşümlü olarak görev yapmak üzere otel yöneticileri derneklerinden en fazla üyesi olan 2 derneğin başkanlarından biri, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı ile Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı, Ajansın Danışma Kurulunun doğal üyesi olacak.

Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmeyecek.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda, Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşmasına ve turizm olanaklarının dünyada tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin strateji geliştirecek ve tanıtım faaliyetlerini yürütecek.

Turizm sektörü ve pazarının ihtiyaçlarını ve eğilimlerini belirleyerek ilgililere tavsiyelerde bulunacak olan Ajans, turizm potansiyelinin tüm yönleriyle değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, turizm yatırımlarının ve turizmin ülke ekonomisindeki payının arttırılmasına yönelik çalışmaları yapacak.

Ajans turizm sektörünün hizmet kalitesinin ve niteliğinin arttırılması amacıyla gerekli tüm çalışmaları yürütecek.

Bakanlık tarafından desteklenmesi uygun ve gerekli görülen ve faaliyetlerine giren alanlarda yurt içinden ve yurt dışından yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapmaları için gerekli faaliyetleri yürütecek Ajans, yalnızca turizm yatırımlarını yapmak amacıyla kurulan şirketlere İcra Kurulunca belirlenecek oranlarda iştirak etmek suretiyle bu yatırımlara destek ve kaynak sağlayacak. Bu kapsamda desteklenecek yatırımlara ilişkin usul ve esaslar, Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek.

Hibe alabilecek

Ajans, turizmin ülke ekonomisindeki payının arttırılması amacıyla her türlü faaliyet, iş ve işlemleri yapabilecek, destek ve kaynak sağlayabilecek.
Ajans, faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışından hibe alabilecek.
Ajansın gelirleri; genel bütçeden aktarılan tutarlardan, turizm paylarından, her türlü bağışlar ve yardımlardan, ajansın iştirak ettiği şirketlerin faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden, ajansın faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden ve diğer gelirlerden oluşacak.
Ajansın gelirlerinin en az yüzde 70'i, ülke turizminin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerin, kalan kısmı ise diğer faaliyetlerin finansmanında kullanılacak.
Ajansın bütçesi, Ajansın yıllık program ve faaliyetleri dikkate alınarak İcra Kurulu tarafından 1 yıllık hazırlanacak ve her yıl ağustos ayı sonuna kadar Yönetim Kuruluna sunulacak. Yönetim Kurulu tarafından incelendikten sonra uygun bulunan Ajansın bütçesi Kültür ve Turizm Bakanı'nın onayıyla yürürlüğe girecek.

Turizm payı alınacak

Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere turizm payı alınacak.

Turizm payı, bileşik tesisler ile konaklama tesisleri, bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri, deniz turizmi tesisleri ile bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından yüzde 1, seyahat acentalarından uçak bileti satışı hariç binde 1, havayolu işletmelerinin ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden binde 1, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı işletmelerinden binde 2,5 oranında olmak üzere bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin, bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacak.
Turizm payı, Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre vergi mükellefinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın 26. günü akşamına kadar ödenecek.
Tahsil edilen turizm payının yüzde 5'i, genel bütçe geliri olarak ayrıldıktan sonra kalan kısmı emanet hesabına alınacak ve en geç takip eden ayın 20. günü Ajansın banka hesabına aktarılacak.
Ödenen turizm payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacak.

Turizm payına ilişkin beyannamelerin verilme sürelerini, kapsama girenlerin turizm türleri, vergi veya mükellefiyet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık veya 3 aylık dönemler halinde tespit etmeye, beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında kalan meslek mensuplarına onaylatılmasına veya imzalatılmasına ilişkin usul ve esaslar ile turizm payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren 1 ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Bağımsız denetime tabi olacak

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Ajansın iştirak ettiği şirketlerin Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan yıllık finansal tabloları bağımsız denetime tabi olacak.

Bağımsız denetim, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimini yapmak üzere yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının en az 3'ünden teklif alınmak suretiyle İcra Kurulu tarafından yaptırılacak.

Ajans, her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırma mükellefiyetlerinden ve faaliyetleri nedeniyle düzenlenecek kağıtlara ilişkin damga vergisinden muaf olacak.

Ajans, Sayıştay Kanunu ve Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayacak.

Ajansta, İş Kanunu'na tabi personel istihdam edilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair ilgili mevzuat hükümleri, Ajans tarafından istihdam edilecek personel hakkında uygulanmayacak.

Ajans Yönetim Kurulu üyeleri, seçim yapılıncaya kadar havalimanı işletmeleri ve Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerin temsilcileri arasından Bakan tarafından atanacak.

1 Ağustos 2019'dan başlamak üzere ağustos ve eylül aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannameler 26 Ekim 2019'a kadar verilecek ve bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken turizm payları 26 Ekim 2019 akşamına kadar ödenecek.

Kaynak: AA

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.

Son Video