Bozkır'da Ev sahibi omak istermisiniz!
Bozkır Belediyesinin 2019 yılı Mayıs ayı 2. oturumunda alınan kararlar 2014 yılında devir hakkını iptal aden karar iptal edilerek Bozkır Belediyesine ait olan Kiralık İşyerinlerine devir hakkı yeniden getirildi.  

Bozkır Belediyemizin söz konusu kararı şu şekildedir; 

          İŞYERİ VE PAZAR YERLERİNİN DEVİR KONUSUNUN GÖRÜŞÜLMESİ  :
         Başkan:Sayın üyeler, Plan Bütçe Komisyonunun 08.05.2019 gün ve 02 nolu işyerlerinin devri konulu kararı ile, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun "Sözleşmenin Devri" başlıklı 66.maddesinde "Sözleşme, ita amirinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde, sözleşme bozulur ve müteahhit veya müşteri hakkında 62 nci madde hükümleri uygulanır. " denilmiş olup, sözkonusu madde hükmü doğrultusunda öncelikle 1.derece (Çocuk, anne-baba), 2.derece (Kardeşler, torunlar, büyük anne ve büyükbabalar) kan hısımlarına ve eşlerin birbirlerine, belediye olarak aynı şartlarda, bahsedilen bu kişiler dışındakilere devir yapılması durumunda ise kira bedelinde %50 artış uygulanması ve devir ile ilgili işler için Belediye Başkanı'na yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.
           Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; 05.06.2014 gün ve 52 no'lu meclis kararının iptal edilerek, işyeri devirlerinde Plan Bütçe Komisyonundan geldiği gibi komisyon kararının aynen uygulanmasına oybirliğiyle karar verildi.
Başkan:Sayın Üyeler, 2019 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantımızın 2.birleşimi gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.

Son Video