Bozkır'da Ev sahibi omak istermisiniz!

Sosyal Güvenlik Kurumu Bozkır Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü tarafından Koronavirüs (COVID-19) duyurusu yapıldı. 

   Bozkır Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda "Bilindiği üzere Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (COVID-19) çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm Dünya ülkelerini etkilemiş ve Dünya Sağlık Örgütünce de kıtalar arası salgın olarak tanımlanmıştır.

Söz konusu virüsün ülkemizde de görülmesi üzerine Devletimiz tarafından alınan önlemlerin yanında Kurumsal ve kişisel olarak alınacak önlemler önem arz etmektedir. Bu kapsamda, ikinci bir talimata kadar, salgının yayılmasını engellemek amacıyla hizmet sunulan vatandaşlarımızı ve çalışanlarımızı korumak adına aşağıda yer alan tedbirlere uyulması gerekmektedir.

1.      SGK Tescil ve Hizmet Dökümü, gelir ve aylık talepleri, geçici iş göremezlik ödeneği sorgulama, gelir ve aylık ile kesinti bilgisi sorgulama, adres ve banka değişikliği, muayene katılım payı başta olmak üzere 143 uygulama ile e-Devlet üzerinden hizmet verilmekte olup, bu hizmetler için Kurumumuz birimlerine başvurulmaması ve söz konusu işlemlerin,  https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu adresinden ve  ALO 170 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezinden yapılabilmektedir.

2.      6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsili yapılan Kurum alacaklarından icraya intikal etmiş olanlar hakkında, zamanaşımına girme riski bulunanlar hariç olmak üzere, borç bildirimi, ödeme emri tebliği, araç, e-mevduat, hak ve alacak, menkul, gayrimenkuller üzerine yapılacak her türlü haciz ve satış işlemleri ertelenecektir.

3.      2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 330 uncu maddesinde "Salgın hastalık, umumi bir musibet veya harp halinde Cumhurbaşkanı kararıyla memleketin bir kısmında veya bazı iktisadi zümreler lehine muayyen bir müddet için icra takipleri durdurulabilir" hükmü düzenlemiş olup 21/03/2020 tarihli ve 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesinde yer alan  "30/04/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir." hükmüne bağlı olarak Kurumumuzca İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre yeni icra takibi yapılmayacak, takibine başlanmış ve devam eden işlemler durdurulacak ve dosyalara yeni talep açılmayacaktır.

4.      Zamanaşımına girme riski bulunanlar hariç olmak üzere idari para cezalarına ilişkin işlemler ertelenecektir.

5.      5510 sayılı Kanunun Geçici 41 inci maddesine ilişkin olarak başvuru dışındaki iş ve işlemler ertelenecektir.

6.      Kurumumuzdan gelir/aylık almakta olan emekli ve hak sahiplerinden (vergi indirimi dahil) kontrol muayene tarihi 01/03/2020 - 30/06/2020 arasında olanların kontrol muayene tarihi 30/06/2020 tarihine ertelenmiş olup bu kapsamda emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıkları ödenmeye devam edilecektir

7.      Kurumca iade alınan tıbbi cihazların depo stoklarından hastalara teslim işlemi yapılmadan önce sterilize edilmesi ve tıbbi sarf malzemelerin (filtre, hasta devresi, maske vb.) değiştirilmesi ile bu işlemler sonrası oluşan atıkların "tıbbi atık" kapsamında imha edilmesi sağlanacaktır.

8.      Sigortalılarımıza verilen başta solunum cihazları olmak üzere iadeli tıbbi cihazların sigortalılar tarafından teslimi beklenmeksizin sistemden kontrolü yapılarak kullanımı sona ermiş olan cihazların adresten teslim alınması sağlanacaktır.

9.      Vatandaşlarımızın başvuruları/dilekçeleri, ilgili birimin görev alanına girmemesi nedeniyle geri çevrilmeyecek, yetkisiz olunan konularda evrakın ilgili birime iletilmesi sağlanacaktır.

10.  Hizmet almak için gelen vatandaşlarımız haricindeki kişilerin (görevli personelin çocuk ve yakınları dahil) Kurumumuz hizmet binalarına girmesine izin verilmeyecektir" denilmitşir. 

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.

Son Video