Recent Comments

Bozkır Devlet Hastanesi motorin alacak


Basın ilan kurumundan Bozkır ilçemizle ilgili geçen ilanda Bozkır Devlet Hastanesinin motorin alımı ihalesi gerçekleştirileceği belirtildi. 

Söz Konusu basın ilan kurumu ilanı şu şekildedir; 

DEVLET HASTANESİ -BOZKIR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MOTORİN mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1257968

1-İdarenin

a) Adı: DEVLET HASTANESİ -BOZKIR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi : Yukarı Mahalle 50034. Sokak No:9 42630 BOZKIR/KONYA

c) Telefon ve faks numarası : 3324261895 - 3324263401

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : EKAP web sitesi

2-İhale konusu mal alımın 

a) Adı : MOTORİN

b) Niteliği, türü ve miktarı : 20.000 Litre Motorin Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BOZKIR DEVLET HASTANESİ HİZMET ARAÇLARI VE AMBULANS YAKIT DEPOLARI, JENERATÖR DEPOLARI

ç) Süresi/teslim tarihi : İhale konusu iş sözleşme imzalandıktan sonra 01.01.2024 tarihi itibariyle başlayacak olup 31.12.2024 tarihine kadar peyder pey devam edecektir.

d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024

3-İhalenin 

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.11.2023 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bozkır Devlet Hastanesi İhale/Toplantı Salonu Kat:1

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1-MOTORİN ALIMI İÇİN : 

1.1. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, isteklinin akaryakıt dağıtım kuruluşu olması durumunda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan alınmış ve vize süresi geçmemiş "Dağıtıcı Lisansı",
1.2. İsteklinin akaryakıt ürünleri bayisi olması durumunda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan alınmış ve vize süresi geçmemiş "Bayilik Lisansı",
1.3. Bayisi olduğu akaryakıt dağıtım kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibariyle bayiliğin devam ettiğine dair belge veya bayilik sözleşmesi,
1.4.Belgelerin aslı veya Noter tasdikli suretleri veya idaremizce onaylanmış "aslı gibidir" ibareli olarak ihale sonrasında idareye sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te Bozkır Haber'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yorum Gönder

0 Yorumlar
* yapılan yorumlar denetlendikten sonra yayınlanmaktadır.