Recent Comments

Büyükşehir, Bozkır-Ahırlı-Yalıhüyük-Seydişehir hattında araç kiralayacak.

Basın İlan Kurumundan yapılan ilanda Konya Büyükşehir Belediyesinin Bozkır-Ahırlı-Yalıhüyük-Seydişehir hattında ilanda belirtilen şartlarda araç kiralayacağı duyuruldu. 

İlgilenenler için ilan gov tr'de yayınlanan ilan şartları şu şekildedir;


KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT İL İÇİ YOLCU TAŞIMA HATTI İHALE İLANI

1- İhalenin Konusu: Konya Büyükşehir Belediyesi Bozkır-Ahırlı-Yalıhüyük-Seydişehir hattı arasında gelir ve giderleri taşımacıya ait (1 adet) araç ile şartnamede belirtilen hat ve güzergâhlarda yolcu taşıma hizmeti yapılmasının 10 (on) yıl süre ile tahsis edilmesi işidir.
2- Muhammen Bedel ve Geçici Teminat: İhale konusu işin muhammen bedeli ile geçici teminatları aşağıda belirtilmiştir.
3- İhalenin Usulü, Yeri ve Zamanı:
3.1. İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c Maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile ihale edilecektir.
3.2. İhale Yeri: Horozluhan Mahallesi, Yeni İstanbul Caddesi, No:64 Selçuklu/KONYA adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Binasının Belediye Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.
3.3. İhale Tarihi: 28.11.2023 Salı günü
3.4. İhale Saati: 15:00’ten itibaren
4-İhaleye Girebilme Şartları ve İhaleye Katılamayacak Olanlar:
4.1. İsteklilerde Aranan Şartlar:
4.1.1. Gerçek Kişiler:
1.
a. 6 Ay süreyle ihalenin yapılacağı taşıma hattı başlangıç noktasının bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet etmek. Hat başlangıcının merkezinin bulunduğu Bozkır ilçesinde ikamet etmek.
b. Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olmak ve sürekli olarak icra ettiğini beyan etmek.
c. Türk Ceza Kanununun 80, 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179-3, 187, 188, 190, 191, 226, 227’nci maddelerinden ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunundan hüküm giymemiş olmak.
4.1.2. Tüzel Kişiler:
a. Şirketin ana sözleşmesinde amaç ve konu bölümünde yolcu taşımasına ilişkin hüküm bulunmak.
b. Konya Ticaret Odası veya Konya ilçelerinde bulunan ticaret/ticaret sanayi odalarına kayıtlı olmak.
5- İstenilen Belgeler:
5.1. Gerçek Kişiler:
a) Dilekçe
b) Nüfus cüzdanı / T.C. Kimlik kartı fotokopisi
c) En az B sınıfı sürücü belgesi aslı ve fotokopisi
d) Nüfus Müdürlüğü’nce düzenlenen “Tarihçeli yerleşim yeri bilgileri” raporu (Bozkır ilçesinde en 6 ay ikamet etme şartı.) E-devletten alınacak
e) Vergi Dairesi Müdürlüğünce düzenlenen “vergi mükellefiyet kaydı”
f) Adlî sicil kaydı
g) İmza beyannamesi
5.1.2. Tüzel Kişiler:
a) Dilekçe
b) Ticaret sicil gazetesi
c) İmza sirküleri
d) Ticaret Odası kayıt belgesi (ilgili yıl içinde alınmış)
1. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
2. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişinin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge.
3. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (teminat mektubu verilmesi halinde 2886 Sayılı Kanuna göre düzenlenmiş olması, limit içi ve süresiz olması gerekmektedir)
6- İstenen Belgelerin Verileceği Yer ve Başvuru Süresi ile Şartnamenin Temin Edileceği Yer:
6.1. İsteklilerin 27.11.2023 Pazartesi günü saat 16:00’ya kadar istenen belgeleri Konevî Mahallesi Millet Caddesi (Belediye Ek Hizmet Binası) No.14/5’teki Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğümüz bürosuna vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6.2. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğünden bedelsiz olarak alınabilir.
7-İdarenin Yetkisi: İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun Bedeli tespitte Belediye encümeni tamamen serbesttir. İlan olunur.
Hat İsmi10 İstiap Haddi ve Üzeri10 (on) Yıllık Toplam  Muhammen BedeliGeçici Teminat Bedeliİhale Saati
1Bozkır-Ahırlı-Yalıhüyük-Seydişehir1 Adet Araç90.000,00 TL + KDV2.700,00 TL15:00

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te Bozkır Haber'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yorum Gönder

0 Yorumlar
* yapılan yorumlar denetlendikten sonra yayınlanmaktadır.